Maand: mei 2014

Burenborrel

De komende maanden vindt de Burenborrel plaats op:

vrijdag 30 mei 16.30-18.00 uur

vrijdag 27 juni 16.30-18.00 uur

vrijdag 29 augustus 16.30 – 18.00 uur

Locatie: Caffé Booon, Proveniersstraat/Molenwaterweg.

Kom gezellig bijpraten en/of kennismaken met uw mede-singelbewoners!

Lidmaatschap VBP

Alle bewoners van de Provenierssingel en het Proveniersplein kunnen lid worden van de Vereniging Bewoners Provenierssingel (VBP). De jaarlijkse contributie is in de Jaarvergadering van 16 april 2014 vastgesteld op minimaal 15,- euro. Het bedrag dient overgemaakt te worden op:

bankrekening NL 50 INGB 0008 4181 38 t.n.v. Vereniging Bewoners Provenierssingel.

Afgezien van  incidentele projectsubsidies (voor Raamkunst) worden alle activiteiten van de VBP bekostigd vanuit de contributiegelden. Het is dus voor het actief voortbestaan van de VBP van belang dat bewoners lid worden.

Wijkvisie Provenierswijk

In de Provenierswijk heeft een groep bewoners, verenigd in de werkgroep wijkvisie, zich gebogen over de toekomst van de Provenierswijk. Zij reageerde op de presentatie door woningcorporatie PWS (nu Havensteder) van de Wijkvisie voor de Provenierswijk. In zo’n wijkvisie beschrijft de woningcorporatie wat zij in de toekomst van plan is met haar woningen in de wijk, en vertelt hoe zij dit ziet in relatie tot de ontwikkeling van de wijk als geheel. Een groep bewoners die actief is in de wijk, was ongerust over onderdelen van de plannen. Ze waren het niet eens met onder andere het slopen van goede huurwoningen voor nieuwe koopwoningen en de keuze om op enkele plekken de bestaande bouwblokstructuur te doorbreken. Ook ontbrak naar hun mening in deze wijkvisie een duidelijke opvatting over de wijk als geheel. Zij zijn bij elkaar gaan zitten om een visie te schrijven waarvan ze denken dat die beter aansluit op de opvattingen die in de Provenierswijk zelf leven over de toekomst.

Meer informatie en het rapport Wijkvisie vindt u op www.provenierswijk.nl/VBP

Een tweede informatie- en discussiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 mei vanaf 20.30 uur in De Waerschut. Iedereen van harte uitgenodigd!