Categorie: Nieuws

Contributie 2015 en 2016

euroteken-klein

Om onze activiteiten, waaronder de Nieuwjaarsborrel en het uitbrengen van de Bode mogelijk te maken, hebben wij uw bijdrage nodig. Daarom vragen wij u om de contributie aan ons over te maken, uiteraard voor zover u dat al niet gedaan heeft.

In de jaarvergadering van april 2015 is besloten de contributie te handhaven op een bedrag ad € 15,- per huishouden per jaar. Er zijn dit jaar echter aanmerkelijk minder activiteiten uitgevoerd of gepland dan vorig jaar met alle activiteiten rondom het singelplan en singelfeest. Het bestuur stelt daarom voor om, als contributie voor 2015 en 2016 tezamen, € 20,- per huishouden over te maken (natuurlijk blijft meer altijd welkom).

Onze bankrekening is: ING Bank: NL50 INGB 0008 4181 38

Namens de vereniging: bedankt!

 

Vrijdag 9 oktober: geen stroom! (Prov 1- 49)

Stedin sluit aanstaande vrijdag een flink stuk van de straat (nummers 1 – 49) van het stroom af tussen 08.30 en 14.30 uur. Ook in de Van der Sluysstraat 460 t/m 560 en 87 t/m 109 en de Van Waerschutstraat 26 t/m 42 is er geen stroom.

De oorzaak is een storing in de openbare verlichting, waarvan ze geen idee hebben waar die precies zit. Er hoeft niet in de straat gegraven te worden, alleen in de trottoirs.

Als ik de tips van Stedin lees, is het toch wel zaak om je als bewoner goed voor te bereiden!!

tips Stedin

Nieuwbouwplannen De Provenier

oppervlakte begane grond

De eigenaar van verzorgingstehuis De Provenier, Middin, heeft in september bekend gemaakt dat men een nieuw verzorgingstehuis voor 75 personen wil gaan bouwen op de huidige locatie. Sloop en nieuwbouw dus. Het speelt al op korte termijn. Eind 2015 wil men de huidige bewoners laten verhuizen. Medio 2016 wil men starten van de bouw en eind 2017 zou alles gereed moeten zijn. Ergens tussen januari en juni 2016 is de sloop gepland. Wat mij betreft zo laat mogelijk. Een “gat” in de Provenierssingel is niet prettig, zeker niet zolang de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw niet is verleend. Het is een ambitieuze planning, zeker omdat de bouwplannen nog niet definitief zijn. (De geschetste bouwblokken in de presentatie zijn dus slechts schetsen!)

Wat is er al bekend? Het nieuwe gebouw krijgt vier verdiepingen (net als nu) maar wordt wel hoger, omdat alle verdiepingen iets hoger worden. Verder is het de wens om het tuintje op de hoek van de singel met de Versijdenstraat te gaan bebouwen. Dit is overigens nog gemeentegrond. Hier schijnt o.a. een mooie notenboom te staan nu. Ik kijk bij het passeren altijd naar het mooie groen aan de singel, dus ik hoor graag wat de andere omwonenden er van vinden als het groen mocht verdwijnen. De entree wil men aan de Provenierssingel zijde maken, waar ook een trefpunt met een publieke functie zou kunnen komen. Concrete ideeën over de invulling van het trefpunt heeft men overigens nog niet.

Met vertegenwoordigers van twee aangrenzende VVE’s, de wijkvereniging en onze bewonersvereniging hebben we met de projectleider van Middin afgesproken regelmatig overleg te hebben over de voortgang in de plannen. Het lijkt me goed als we met meer leden van de vereniging de ontwikkelingen actief gaan volgen. Heb je interesse, meld je even aan via provenier @ gmail . com .

Edwin

Lidmaatschap VBP

Alle bewoners van de Provenierssingel en het Proveniersplein kunnen lid worden van de Vereniging Bewoners Provenierssingel (VBP). De jaarlijkse contributie is in de Jaarvergadering van 16 april 2014 vastgesteld op minimaal 15,- euro. Het bedrag dient overgemaakt te worden op:

bankrekening NL 50 INGB 0008 4181 38 t.n.v. Vereniging Bewoners Provenierssingel.

Afgezien van  incidentele projectsubsidies (voor Raamkunst) worden alle activiteiten van de VBP bekostigd vanuit de contributiegelden. Het is dus voor het actief voortbestaan van de VBP van belang dat bewoners lid worden.